×
2886 sk. / 37'nci Madde (Başakpınar Küçük Sanayi Alanı)
İhale No:  ILN01712135
İhale Askı Tarihi:  21 Ekim 2022
İhale Tarihi:  9 Kasım 2022
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  9 Kasım 2022 - 14:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  9 Kasım 2022
Tür:  Kapalı Teklif Usulü
SATIŞ
İlana Çıkılan:  1
İhale Edilen:  1
Tutar:  36.500.000,00 TL
KİRALAMA
Tutar:  0


İHALE İLANI

 

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti maliye Hazinesine ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacaktır. İhale Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 09.11.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacaktır.

İlanda yer alan taşınmaz kapalı teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Taşınmazın Cinsi

İmar Durumu

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

Başakpınar Mahallesi Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 2252/1

212.323,30

Arsa

Küçük Sanayi Alanı

36.100.000,00

1.083.000,00

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

Ödeme şekli peşin olup müşteri, taksitle ödeme talebinde bulunduğu takdirde; sözleşme düzenlemek suretiyle ihale bedelinin dörtte birini peşin olmak ve kalanını en fazla on sekiz ayda, taksitlerle ve hesaplanacak kanuni faizi ile birlikte yatırmak zorundadır.

E-) DİĞER HUSUSLAR

Encümen ihaleyi yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.