×
2886 sk. / 37'nci ve 45'inci Maddeler
İhale No:  ILN1435751
İhale Askı Tarihi:  20 Ağustos 2021
İhale Tarihi:  8 Eylül 2021
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  8 Eylül 2021 - 14:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  22 Eylül 2021
Tür:  Satış
SATIŞ
İlana Çıkılan:  12 Adet
İhale Edilen:  10 Adet
Tutar:  39.313.000,00
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  -
İhale Edilen:  -
Tutar:  -

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci ve 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 08.09.2021 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanın 1 ila 3’üncü sıralarında yer alan taşınmazlar kapalı teklif usulüyle diğer taşınmazlar ise açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamelerinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan Sıra

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Taşınmazın Cinsi

Yüzölçümü

Hisse Oranı

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

/Kullanım Şekli

(m2)

1

Harman Mah. Tepebağlar Cad. Soylular 1 Sok No: 60

Ticari Parsel

4.840,85

Tam

17.500.000,00

525.000,00

Ada/Parsel: 2079/1

2

Mevlana Mah. Heves Cad. ve Talas Sok. Kesişimi

Sağlık Tesis Alanı

4.435,06

Tam

13.550.000,00

406.500,00

Ada/Parsel: 1607/2

3

Mevlana Mah. Bilginler  Cad. ile 6101 Sok. Kesişimi

Kütle Parsel

299,09

Hisseli

299,09/535,50

3.750.000,00

112.500,00

Ada/Parsel: 1371/3

4

Yukarı Mah. Komando Caddesi Doğusu Reşadiye Mah. sınırı

Villa Parseli

1022

Tam

750.000,00

22.500,00

Ada/Parsel: 2126/1

5

Yukarı Mah. 6274. Sokak

Villa Parseli

1015,00

Tam

625.000,00

18.750,00

Ada/Parsel: 1109/09

6

Yukarı Mah. 6274. Sokak

Villa Parseli

1015,01

Tam

625.000,00

18.750,00

Ada/Parsel: 1109/10

7

Mevlana Mah. Şehit Naci Akarsu Sok No:25 Kat: 3 Bağımsız Bölüm No.10

Daire

181,07 Brüt

Tam

400.000,00

12.000,00

Ada/Parsel: 1734/1 Parsel  KB

8

Mevlana Mah. Şehit Naci Akarsu Sok No:25 Kat: 6 Bağımsız Bölüm No.20

Daire

181,07 Brüt

Tam

420.000,00

12.600,00

Ada/Parsel: 1734/1 Parsel  GD

9

Mevlana Mah. Şehit Naci Akarsu Sok No:25 Kat: 7 Bağımsız Bölüm No.26

Daire

181,07 Brüt

Tam

420.000,00

12.600,00

Ada/Parsel: 1734/1 Parsel  KB

10

Mevlana Mah. Şehit Naci Akarsu Sok No:25 Kat: 9 Bağımsız Bölüm No.35

Daire

181,07 Brüt

Tam

420.000,00

12.600,00

Ada/Parsel: 1734/1 Parsel  KD

11

Mevlana Mah. Şehit Naci Akarsu Sok No:25 Kat: 11 Bağımsız Bölüm No.42

Daire

181,07 Brüt

Tam

420.000,00

12.600,00

Ada/Parsel: 1734/1 Parsel  KB

12

Mevlana Mah. Şehit Naci Akarsu Sok No:25 Kat: 14 Bağımsız Bölüm No.52

Daire

181,07 Brüt

Tam

400.000,00

12.000,00

Ada/Parsel: 1734/1 Parsel  GD

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                             

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

 

D-) ÖDEME ŞEKLİ

1-      İlanda yer alan taşınmazlar 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 18 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına yatırılacaktır.

2-      Taşınmaz satışlarında ihaleyi alanın ihale bedelini peşin yatırması durumunda %5 tenzilat yapılacaktır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altına düşemez.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.