×
2886 sk. / 37'nci ve 45'inci Maddeler
İhale No:  ILN01651367
İhale Askı Tarihi:  1 Temmuz 2022
İhale Tarihi:  20 Temmuz 2022
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  20 Temmuz 2022 - 14:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  20 Temmuz 2022
Tür:  Açık ve Kapalı Teklif
SATIŞ
İlana Çıkılan:  4
Tutar:  14500000
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  0
İhale Edilen:  0
Tutar:  0

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

 

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci ve 45’inci maddeleri gereğince satış ihalesi yapılacaktır. İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 20.07.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmaz kapalı teklif usulüyle diğer taşınmazlar ise açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamelerinde belirtilmiştir. İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Sıra

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Taşınmazın Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

1

Bahçelievler Mahallesi Kanuni 1 Sok. Talas/Kayseri

Ada/Parsel: 814/10

1.142,22

Konut Parseli

9.000.000

270.000

Yükseklik

34,00 m.

2

Bahçelievler Mahallesi Tepebağlar Cad. Armağan Sok. No: 18/B Talas/Kayseri

Harman Ada/Parsel: 2243/1 Bağımsız Bölüm No: 3

40,53

Dükkân

2.000.000

60.000

3

Mevlana Mah. Heves Cad. 20/41 Kat: 11 Talas/Kayseri

Ada/Parsel:2022/1 Bağımsız Bölüm No: 41 Cephe: KGB

145,57

Daire

1.750.000

52.500

4

Mevlana Mah. Heves Cad. 20/44 Kat: 11 Talas/Kayseri

Ada/Parsel:2022/1 Bağımsız Bölüm No: 44 Cephe: GDB

145,57

Daire

1.750.000

52.500

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

 

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

 

D-) ÖDEME ŞEKLİ

1-      İlanın 1 ve 2’nci sırasında yer alan taşınmazlar 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 6 eşit taksitle, 3 ve 4’üncü sıradaki daireler ise 1’inci taksit peşin olmak üzere 12 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü ödenecektir.

2-      İhaledeki taşınmaz satışlarında ihaleyi alanın ihale bedelini peşin yatırması durumunda %3 tenzilat yapılacaktır. Tenzilat yapıldıktan sonra ihale bedeli muhammen bedelin altına düşemez.

 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.