×
2886 sk. / 45. Madde (Kira İhalesi)
İhale No:  ILN01741118
İhale Askı Tarihi:  11 Aralık 2022
İhale Tarihi:  14 Aralık 2022
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  14 Aralık 2022 - 14:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  14 Aralık 2022
Tür:  Açık Teklif Usulü
SATIŞ
İlana Çıkılan:  0
İhale Edilen:  0
Tutar:  0
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  2
İhale Edilen:  2
Tutar:  1225000

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiralama ihalesi yapılacaktır. İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 14.12.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanda yer alan taşınmazlar açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamelerinde belirtilmiştir. İhale dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Sıra

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Taşınmazın Cinsi /Kullanım Şekli

Yüzölçümü (m2)

Kiralama Süresi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

1

Akçakaya Mah. Sabancı Cad. No: 106 Talas

Kıraathane ve Bahçesi

363,96

3 Yıl

4.000,00

(Yıllık)

120,00

Ada/Parsel: 3238/7

2

Harman Mah. Erhan Caddesi Cemil Baba Semt Pazarı Yanı Talas

Panayır Alanı

3.394,00

3 Yıl

1.125.000,00

(3 Yıllık)

33.750,00

Ada/Parsel: 352/1 Parsel ve 351/1 Parsel (kısmi)

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası,
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi,

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖZEL ŞARTLAR

1-      İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmaz umuma açık kahvehane ve çay bahçesi olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir.

2-      İlanın 2’inci sırasında yer alan taşınmaz panayır alanı olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda istenilen belgelerin yanında faaliyet alanlarında tekstil, hazır giyim ve aksesuarları alımı satımı gibi iş kollarından en az birisinin yer aldığına dair belge sunacaktır. İstekli, tüzel kişilik sermaye şirketi ise ödenmiş sermayesinin 4.000.000,00 (dört milyon) TL ve üzeri, gerçek kişi veya iktisadi işletme ise yıllık cirosunun 10.000.000,00 (on milyon) TL ve üzeri olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır.

E-) ÖDEME ŞEKLİ

1-      İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmazın kira bedeli ödemesi yıllık peşin olarak dönemler halinde ödenecektir.

2-      İlanın 2’nci sırasında yer alan taşınmazın kira bedeli peşin olarak ödenecektir. İstekli tarafından talep edilmesi halinde ihale bedelinin en az yüzde 50’si peşin ödenmesi kaydıyla ve taksit tutarlarına takip eden yılın aynı dönemde TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranında artırılması suretiyle yıllık dönemler halinde taksitlendirilecektir.

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazları yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında her türlü bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.