×
2886 sk. / 45. Madde (Menekşe Sitesi Yıkım İhalesi)
İhale No:  ILN01858214
İhale Askı Tarihi:  16 Temmuz 2023
İhale Tarihi:  26 Temmuz 2023
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  26 Temmuz 2023 - 13:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  26 Temmuz 2023
Tür:  Açık Teklif Usulü
SATIŞ
İlana Çıkılan:  1
İhale Edilen:  0
Tutar:  100.000,00
KİRALAMA
Tutar:  0
İhale ilanına erişim için tıklayınız.

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından

        

Kayseri İli Talas İlçesi, Mevlana Mahallesi Menekşe Siteleri (Tapunun 0 ada 2912 parsel, 0 ada 2913 parsel, 0 ada 2914 parsel, 0 ada 2915 parsel, 0 ada 2916 parsel, 0 ada 2917 parsel, 0 ada 2918 parsel, 0 ada 2919 parsel, 0 ada 2921 parsel ve 0 ada 2922 parselde kayıtlı) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 73’ncü maddesi kapsamında, Talas Belediyesi Meclisinin 07.09.2015 tarihli ve 178 sayılı kararı ile kabul edilen, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 14.12.2015 tarihli ve 1049 sayılı kararıyla onaylanan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın teklifi, 26.09.2016 tarihli ve 2016/9284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” alanı olarak ilan edilen yukarıda tapu ada parsel bilgileri bulunan taşınmazların Çıkacak Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım Ve Hafriyatının Kaldırılması İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereğince ihale edilecektir.

İhale Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas adresindeki Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.07.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacaktır.

İlanda yer alan taşınmazların yıkım işi açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

1 Blok Taban Alanı

    (m2)

1 Blok Kat Sayısı

Blok Sayısı

Taşınmazın Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

Mevlana Mahallesi, Halefhoca Cad.

Menekşe Siteleri Talas/Kayseri

Tapu Kaydı:0 ada 2912 parsel, 0 ada 2913 parsel, 0 ada 2914 parsel, 

0 ada 2915 parsel, 0 ada 2916 parsel, 0 ada 2917 parsel, 0 ada 2918 parsel, 

0 ada 2919 parsel, 0 ada 2921 parsel ve 0 ada 2922 parsel

221

3

10

Bina

100.000,00

3.000,00

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu,

8-) En az Y3 yıkım mütehaatliği belgesi vb. gibi işin yapılmasına dair yeterlilik belgesi.

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İhale onaylanmasının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.

 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu yıkımı yapılacak taşınmazı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.