×
2886 sk. / 45. Madde (Yıkım İhalesi)
İhale No:  ILN01705644
İhale Askı Tarihi:  8 Ekim 2022
İhale Tarihi:  19 Ekim 2022
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  19 Ekim 2022 - 14:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  19 Ekim 2022
Tür:  Açık Teklif Usulü
SATIŞ
İlana Çıkılan:  1
İhale Edilen:  1
Tutar:  435.000,00
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  0
İhale Edilen:  0
Tutar:  0

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından

 

Kayseri İli Talas İlçesi, Yenidoğan Mahallesi Kırmızı Gül Sokak No: 8 Adresinde (Tapunun 438 Ada, 1 Numaralı Parselde kayıtlı) Yıkım Kararı Alınan Pembe Köşk Apartmanı İsimli 11 Katlı Taşınmazın Çıkacak Hurda Malzeme Karşılığı Yıkım Ve Hafriyatının Kaldırılması İşi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereğince ihale edilecektir.

İhale Belediye Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 19.10.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacaktır.

İlanda yer alan taşınmazın yıkım işi açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Yüzölçümü

(m2)

Kat Sayısı

Taşınmazın Cinsi

Muhammen Bedel (TL)

Geçici Teminat Bedeli (%3)

Yenidoğan Mahallesi Kırmızı Gül Sokak No: 8

Pembe Köşk Apt. Talas/Kayseri

Tapu Kaydı: Kiçiköy 438 ada 1 parsel

484

11

Bina

100.000,00

3.000,00

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu,

8-) En az Y2 yıkım mütehaatliği belgesi vb. gibi işin yapılmasına dair yeterlilik belgesi.

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İhale onaylanmasının tebliğinden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir.

 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu yıkımı yapılacak taşınmazı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.

 

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.