×
2886 sk. / 45. Madde
İhale No:  ILN01540191
İhale Askı Tarihi:  24 Ocak 2022
İhale Tarihi:  9 Şubat 2022
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  9 Şubat 2022 - 12:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  9 Şubat 2022
SATIŞ
İlana Çıkılan:  3
İhale Edilen:  1
Tutar:  115000
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  0
İhale Edilen:  0
Tutar:  0

İhale İlanını İndirmek İçin Tıklayınız

Talas Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Belediyemize ait 3 adet araç; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

İhale Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No: 10 38280 Talas/Kayseri adresinde Meclis Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 09.02.2022 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 100,00 (Yüz) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

S. No.

Plaka

Marka / Model

Model Yılı

Km /

Saat

Cinsi

Fiili Durumu

Muhammen Bedeli

(KDV Dahil)

Geçici Teminat (TL)

1

38HR541

DODGE FARGO / PD 900  AS SÜPER

1990

58.806

Damperli Kamyon

Çalışır-Yürür-Motor Kısmi Bakım İster

79.000,00

2.370,00

2

38LR342

BMC-FATİH / 170/25/SDT.

1998

215.000

Damperli Kamyon

Motor Arızalı-Bakım İster-Çekme Belgeli

74.000,00

2.220,00

3

38RY425

MERCEDES / O403-SHD

1998

185.000

Otobüs (46+1)

Çalışır-Yürür

108.000,00

3.240,00

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                                    

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İhale konusu taşınırların satış bedeli peşin olup fiyatlara KDV dahildir. Ödemeler belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına yatırılacaktır.

E-) DİĞER HUSUSLAR

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışa sunulan araç ve iş makinelerini, Org. Hulusi AKAR Bulvarı No:118 adresinde bulunan Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü sahasında Pazar günü hariç saat 17:00-18:30 saatleri arasında görülebilir taşınırlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 Talas/Kayseri adresinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.