×
Satış İhalesi (Reşadiye Mah. 4 Adet Konut Parseli)
İhale No:  ILN01813447
İhale Askı Tarihi:  14 Nisan 2023
İhale Tarihi:  26 Nisan 2023
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  26 Nisan 2023 - 26.04.2023
İhale Askı Bitiş Tarihi:  12 Mayıs 2023
Tür:  Açık Teklif Usulü
SATIŞ
İlana Çıkılan:  4
Tutar:  9.100.000,00
KİRALAMA
Tutar:  0

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti Hazineye ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’nci maddesi gereğince satış ihalesi yapılacaktır. İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 26.04.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanda yer alan taşınmazlar açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamesinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 250,00 (İkiyüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

İlan Sıra No

Mahalle / Köy

Ada

Parsel

Yüzölçümü (m²)

Cinsi

Muhammen Bedel

Geçici Teminat Bedeli (%3)

1

Reşadiye

3551

9

621,74

Konut Arsası

2.500.000,00

75.000,00

2

Reşadiye

3546

5

531,28

Konut Arsası

2.200.000,00

66.000,00

3

Reşadiye

3546

6

534,35

Konut Arsası

2.200.000,00

66.000,00

4

Reşadiye

3546

7

536,70

Konut Arsası

2.200.000,00

66.000,00

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

Ödeme; satış bedelinin peşin ödenmesi halinde -muhammen bedelin altına düşmeyecek şekilde- yüzde yirmi indirim uygulanacaktır. İstekli tarafından talep edilmesi halinde satış bedelinin, en az yüzde yirmibeşi peşin ödenmesi kaydıyla taksit tutarlarına kanuni faiz uygulanarak on iki aya kadar taksitlendirilecektir.

E-) DİĞER HUSUSLAR

Encümen ihaleyi yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışı yapılacak taşınmazı yerinde görebilir, mesai saatleri içinde Plan ve Proje Müdürlüğü’nden bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.