×
Satış ve Kiralama İhalesi (Konut Parselleri ve Sosyal Donatılar)
İhale No:  ILN01847945
İhale Askı Tarihi:  18 Haziran 2023
İhale Tarihi:  12 Temmuz 2023
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  12 Temmuz 2023 - 13:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  26 Temmuz 2023
Tür:  Açık ve Kapalı Teklif
SATIŞ
İlana Çıkılan:  18
Tutar:  44.300.000,00
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  3
Tutar:  30.000,00
İhale ilanı için tıklayınız.

Talas Belediye Başkanlığından

 

Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 ve 45’inci maddeleri gereğince I SAYILI LİSTE gurubunda yer alanların satışı diğer taşınmazlar ise üç yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 12.07.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmaz kapalı teklif diğerleri açık teklif usulüyle ihale edilecek olup şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti satış ihaleleri için 250,00 (İkiyüzelli) TL, kiralama ihaleleri için 100,00 (Yüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

S.No

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat (%3)

I SAYILI LİSTE

1

Kiçiköy Mah.

2116

5

Konut Parseli

1.467,08

7.000.000,00

210.000,00

2

Yukarı Talas

2393

3

Konut Parseli

742,68

3.000.000,00

90.000,00

3

Yukarı Talas

272

5

Konut Parseli

493,55

3.000.000,00

90.000,00

4

Yukarı Talas

272

6

Konut Parseli

493,91

3.000.000,00

90.000,00

5

Yukarı Talas

272

7

Konut Parseli

493,91

3.000.000,00

90.000,00

6

Yukarı Talas

272

8

Konut Parseli

493,91

2.800.000,00

84.000,00

7

Yukarı Talas

2395

1

Konut Parseli

646,30

2.750.000,00

82.500,00

8

Yukarı Talas

1489

8

Konut Parseli

577,54

2.500.000,00

75.000,00

9

Yukarı Talas

161

22

Konut Parseli

457,14

2.250.000,00

67.500,00

10

Yukarı Talas

161

23

Konut Parseli

457,20

2.250.000,00

67.500,00

11

Yukarı Talas

161

24

Konut Parseli

457,93

2.250.000,00

67.500,00

12

Yukarı Talas

2403

3

Ticaret Parseli

587,16

2.000.000,00

60.000,00

13

Yukarı Talas

2356

3

Konut Parseli

459,77

1.500.000,00

45.000,00

14

Yukarı Talas

2356

4

Konut Parseli

600,00

1.500.000,00

45.000,00

15

Yukarı Talas

2356

5

Konut Parseli

488,41

1.500.000,00

45.000,00

16

Yukarı Talas

2402

5

Konut Parseli

611,58

1.500.000,00

45.000,00

17

Yukarı Talas

2402

6

Konut Parseli

531,78

1.500.000,00

45.000,00

18

Reşadiye Mah.

2401

1

Ticaret Parseli

204,76

1.000.000,00

30.000,00

II  SAYILI LİSTE

Sıra

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Kira Süresi

Taşınmazın Cinsi /Kullanım Şekli

Yüzölçümü (m²)

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat (%3)

Sıra

19

Osmanlı Kültür Evi - Bahçelievler Mah. Atatürk Bulvarı No: 54 Talas

3 Yıl

Kafeterya ve Çay Ocağı
 İşletmesi

245

25.000,00

750,00

19

20

Yenidoğan Mah. Belediye Çay Ocağı Pazar Cad. No: 10 Talas

3 Yıl

Kantin ve Çay Ocağı
 İşletmesi

30

2.500,00

75,00

20

21

Yenidoğan Mah. Belediye Yemekhanesi Pazar Cad. No: 14 Talas

3 Yıl

Yemekhane İşletmesi

180

2.500,00

75,00

21

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                              

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi) 

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına veya Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖZEL ŞARTLAR

1-      İlanın II SAYILI LİSTE grubunda yer alan taşınmaz kafeterya ve çay bahçesi, Belediye hizmet binası personel kantini ve yemekhane işletmeciliği olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir. İhaleye katılacak isteklilerin yukarıda istenilen belgelerin yanında en az 5 (beş) yıl kafeterya, çay bahçesi, çay ocağı, yemekhane işletmeciliği, lokantacılık, pastacılık, unlu mamuller ve tatlı ürünleri üretimi, satışı gibi iş kollarından birinde faaliyet gösterdiğine veya bu iş kollarında en az 5 (beş) yıl çalışmış sigortalı personel çalıştırdığını gösterir (bonservis veya ustalık belgesi gibi) belge sunacaktır. İhaleye katılan şirketin ödenmiş sermayesinin 4.000.000,00 (Dört milyon) TL ve üzeri, gerçek kişi ise yıllık cirosunun 12.000.000,00 (Oniki milyon) TL ve üzeri olduğunu gösterir belge sunmak zorundadır.

E-) ÖDEME ŞEKLİ

1-      İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmaz peşin, 2 ila 18’nci sıra arasında yer alan taşınmazların 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 6 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü ödenecektir.

2-      İlanın II SAYILI LİSTE grubunda yer alan taşınmazların kira bedeli peşin olarak yıllık dönemler halinde ödenecektir.

 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.