×
Satış ve Kiralama İhalesi (Konut ve Villa Parselleri Satışı ile Yap-İşlet-Devret Fırın Yapımı ve Kiralama)
İhale No:  ILN01891976
İhale Askı Tarihi:  16 Eylül 2023
İhale Tarihi:  27 Eylül 2023
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  27 Eylül 2023 - 13:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  11 Ekim 2023
Tür:  Açık ve Kapalı Teklif
SATIŞ
İlana Çıkılan:  3
Tutar:  42.500.000,00
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  2
Tutar:  3.320.000,00

 

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 ve 45’inci maddeleri gereğince I SAYILI LİSTE gurubunda yer alanların satışı diğer taşınmazlar ise 10 yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 27.09.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanın 1’inci ve 4’üncü sırasında yer alan taşınmazlar kapalı teklif diğerleri açık teklif usulüyle ihale edilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti satış ihaleleri için 250,00 (İkiyüzelli) TL, kiralama ihaleleri için 100,00 (Yüz) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

I SAYILI LİSTE

S.No

Adres / Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat (%3)

1

Talas Mahallesi

2264

1

Konut Arsası

594,00

40.000.000,00

1.200.000,00

2

Yukarı Talas Mahallesi

2402

5

Konut Arsası

611,58

1.250.000,00

37.500,00

3

Yukarı Talas Mahallesi

2402

6

Konut Arsası

531,78

1.250.000,00

37.500,00

II SAYILI LİSTE

S.No

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Kira Süresi

Taşınmazın Cinsi

Kullanım Alanı

(m²)

Yaklaşık Maliyeti

Geçici Teminat (%3)

 4

Başakpınar Mah. Şehit Şaban Ergin Cad. Talas (3067 ada, 2 parsel)
Yap - İşlet - Devret

10 Yıl

Fırın

345

3.230.000,00

96.900,00

III SAYILI LİSTE

S.No

Adres / Mevkii / Ada / Parsel

Kira Süresi

Taşınmazın Cinsi

Kullanım Alanı

(m²)

Tahmin Edilen Bedel
(Yıllık)

Geçici Teminat (%3)

 5

Reşadiye Mah. Erciyes Caddesi No: 68 Talas
(3525 ada 6 parsel)

10 Yıl

Fırın

271,60

90.000,00

2.700,00

 

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                                 

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Muhammen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

 

D-) ÖZEL ŞARTLAR

1-      İlanın II.  ve III. SAYILI LİSTE grubunda yer alan taşınmazlar on yıl süre ile fırın olarak işletilmek üzere kiraya verilecektir.

2-      Başakpınar Mah. Şehit Şaban Ergin Cad. Talas adresindeki tapuda 3067 ada 2 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine idaremizce belirlenecek konumda yaklaşık 345,00 m² (±10 m²) kullanım alanlı fırın yap – işlet – devret usulüyle kiraya verilecektir. İmalatı istekli tarafından temin edilerek kurulacak fırın ekipmanları ile yapılacak binaya ilişkin mahal listesi ihale dosyasında mevcut olup yaklaşık maliyeti 3.230.000,00 TL’dir. Belediyemizce hazırlanan mevcut uygulama projesine göre tedarik ve imalatlar eksiksiz yapılacak olup gerekli her türlü izinler ve iş güvenliği önlemleri yüklenici tarafından alınacaktır.

3-      İstekliler, inşaatın tamamlanıp işletmeye açılana kadar yeterli sayıda teknik personel çalıştıracağını veya inşaat taahhüt sözleşmesi yaparak imalatı yeterli miktarda iş bitirme belgesine sahip müteahhide yaptıracağını taahhüt edecektir. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip yer tesliminden itibaren en geç altı ay içerisinde inşaat tamamlanarak fırın olarak faaliyete başlanması mecburidir. Aksi takdirde sözleşme feshedilerek teminat İdareye gelir kaydedilerek, o ana kadar yapılan masraflar İdareye terk ve teberru edilmiş sayılacaktır.

4-      Kira süresi yer teslim tarihinden altı ay sonra başlayacak olup ilk yılın kirası ihale bedeli + KDV olup 10.000,00 TL (OnBin) olarak belirlenen muhammen bedel üzerinden artırılarak teklif edilecek tutardır. İkinci ve takip eden dönemlerin kira bedelleri ise bir önceki yıl aynı dönemde TÜİK tarafından açıklanan on iki aylık ortalamalara göre TÜFE değişim oranında artırılması suretiyle yıllık dönemler halinde ödenecektir.

5-      Reşadiye Mah. Erciyes Caddesi No: 68 Talas adresindeki taşınmazın yapım işleri henüz tamamlanmış olup fırın olarak işletilmek üzere gerekli her türlü ekipman kiracı tarafından tedarik edilecektir.

6-      İlanın II.  ve III. SAYILI LİSTE grubunda yer alan taşınmazların ihalesine katılacak isteklilerin yukarıda istenilen belgelerin yanında en az 15 (onbeş) yıl fırın işletmeciliği veya lokantacılık, pastacılık, unlu mamuller ve tatlı ürünleri üretimi ve satışı gibi iş kollarından en az birinde faaliyet gösterdiğine veya bu iş kollarında en az 15 (onbeş) yıl çalışmış ya da bu süreler kadar sigortalı personel çalıştırdığını gösterir (bonservis veya ustalık belgesi gibi) belge sunacaktır.

 

E-) ÖDEME ŞEKLİ

1-      İlanın 1’inci sırasında yer alan taşınmaz peşin, 2 ve 3’üncü sırasında yer alan taşınmazların 1’inci taksit peşin olmak üzere toplam 6 eşit taksitle ve müteakip ayların aynı günü ödenecektir.

2-      İlanın 4 ve 5’inci sırasında yer alan taşınmazların kira bedeli yıllık dönemler halinde ödenecek olup dönemleri şartnamelerinde belirtilmiştir.

 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.