×
Ticaret ve Konut Parselleri Satışı ile Kiralama İhalesi
İhale No:  ILN01987744
İhale Askı Tarihi:  23 Şubat 2024
İhale Tarihi:  6 Mart 2024
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  6 Mart 2024 - 15.00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  6 Mart 2024
Tür:  Açık ve Kapalı Teklif
SATIŞ
İlana Çıkılan:  7
Tutar:  76.500,00
KİRALAMA
İlana Çıkılan:  15
Tutar:  197.000,00
İhale ilanı için tıklayınız.

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından

Mülkiyeti veya tasarruf hakkı Belediyemize ait aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37’nci ve 45’inci maddeleri gereğince I SAYILI LİSTE gurubunda yer alanların satışı, diğer taşınmazlar ise kiralama ihalesi yapılacaktır.

İhale, Yenidoğan Mahallesi Pazar Caddesi No: 10 Talas Kayseri adresinde yer alan Talas Belediyesi Toplantı Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 06.03.2024 Çarşamba günü saat 15:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İlanın 1, 2 ve 3’üncü sırasında yer alan taşınmazlar kapalı teklif diğerleri açık teklif usulüyle ihale edilecek olup gerekli açıklamalar şartnamelerinde belirtilmiştir.

İhale şartnamesi dosya ücreti satış ihaleleri için 500,00 (Beşyüz) TL, kiralama ihaleleri için 150,00 (Yüzelli) TL karşılığında Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

I SAYILI LİSTE

S.No

Adres / Mahalle / Mevkii

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat (%3)

1

Talas Mahallesi

1112

6

Ticaret Arsası 

1.634,65

25.000.000,00

750.000,00

2

Talas Mahallesi

1112

7

Ticaret Arsası 

1.634,66

22.000.000,00

660.000,00

3

Talas Mahallesi

1112

8

Ticaret Arsası 

1634,65

22.000.000,00

660.000,00

4

Reşadiye Mahallesi

2132

10

Konut Arsası

504,66

3.750.000,00

112.500,00

5

Reşadiye Mahallesi

2132

11

Konut Arsası

580,82

3.750.000,00

112.500,00

6

Yukarı Talas Mahallesi

1913

13

Konut Arsası

508,15

3.000.000,00

90.000,00

7

Yukarı Talas Mahallesi

1913

14

Konut Arsası

518,01

3.000.000,00

90.000,00

II SAYILI LİSTE

S.No

Adres / Mahalle / Mevkii

Kira Süresi

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

Tahmin Edilen Bedel

Geçici Teminat (%3)

8

Yenidoğan Mah. Çimenli Cad. No: 27/1 Talas (Azerbaycan Kardeşlik Parkı İçi)

5 Yıl

Kültür Evi

150

10.000,00

300,00

9

Süleymanlı Mah. 6955. Sok. No: 17 Talas

3 Yıl

Kahvehane

130

15.000,00

450,00

10

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 20 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

61,6

10.000,00

300,00

11

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 20/A Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

63,75

10.000,00

300,00

12

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 22 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

57,6

9.000,00

270,00

13

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 24 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

97,3

15.000,00

450,00

14

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 26 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

63

10.000,00

300,00

15

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 28 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

94,73

15.000,00

450,00

16

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 30 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

63

10.000,00

300,00

17

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 32 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

64,1

10.000,00

300,00

18

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 34 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

63,75

10.000,00

300,00

19

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 36 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

78,75

12.000,00

360,00

20

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 38 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

156,9

24.000,00

720,00

21

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 40 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

160,3

25.000,00

750,00

22

Kiçiköy Mahallesi, Say 2.Sokak, No: 41 Talas

1 Yıl

Sanayi Dükkanı

78,75

12.000,00

360,00

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                                 

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi
C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,
3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. (Tahmin edilen bedelinin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 veya T. Halk Bankası Talas Şubesi TR68 0001 2001 7740 0007 0000 01 IBAN no.lu banka hesabına ya da Belediyemiz veznesine ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

6-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

7-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

8-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖZEL ŞARTLAR

1-      İlanın 8’inci sırasında yer alan taşınmaz kültür evi olarak kiraya verilecektir. İsteklilerin Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını kuvvetlendirmek, Azerbaycan ve ortak Türk kültürünü tanıtmak ve Azerbaycanlı ve Türk Cumhuriyetlerinden gelen aile ve öğrencilerle ilgili faaliyetlerde bulunmak amacıyla kurulduğunu gösterir belge sunacaktır.

2-      İlanın 9’uncu sıralarında yer alan taşınmazın ihalesine katılacak isteklilerin yukarıda istenilen belgelerin yanında kahvehane, kıraathane, kır kahvesi, internet salonu, çay bahçesi, çay ocağı ve benzeri işyeri faaliyet alanlarıyla ilgili en az 3 (yıl) yıl mesleki faaliyet gösterdiğine dair ticaret/meslek odası kayıt belgesi sunacaklardır.

E-) ÖDEME ŞEKLİ

1)      İlanın 1 ve 3’üncü sıraları arasında yer alan taşınmazların ihale bedelinin %25’i peşin kalanı 18 ay içinde 3 (Üç) aylık dönemler halinde 6 (Altı) taksitle ödenecektir. Ödemelerin peşin olarak yapılması durumunda tahmin edilen bedelin altına düşmeyecek şekilde %5 tenzilat yapılacaktır.

2)      İlanın 4 ve 7’nci sıraları arasında yer alan taşınmazların ihale bedeli peşin olup ihale onayının tebliğini müteakip 15 gün içinde ödenecektir.

3)      İlanın II sayılı liste gurubunda yer alan taşınmazların kira bedeli dönemler halinde yıllık peşin olarak ödenecektir.

 

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu taşınmazlar yerinde görebilir, mesai saatleri içinde taşınmazlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek ihale saatinden önce alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir