×
Taşıt Ataşmanları Satış İhalesi
İhale No:  ILN01840130
İhale Askı Tarihi:  3 Haziran 2023
İhale Tarihi:  14 Haziran 2023
İhale Son Başvuru Tarihi ve Saati:  14 Haziran 2023 - 13:00
İhale Askı Bitiş Tarihi:  28 Haziran 2023
Tür:  2886/45'inci madde (Açık İhale)
SATIŞ
İlana Çıkılan:  3
İhale Edilen:  3
Tutar:  195.000,00
KİRALAMA
Tutar:  0

İHALE İLANI

Talas Belediye Başkanlığından:

Aşağıda nitelikleri, tahmini bedelleri ve geçici teminat tutarları belirtilen, Belediyemize ait 6 adet tuzlama ünitesi, 4 adet kar bıçağı ve 1 adet damper; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle satış ihalesi yapılacaktır.

İhale Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No: 10 PK 38280 Talas/Kayseri adresinde Meclis Salonunda Encümen huzurunda gerçekleştirilecek olup 14.06.2023 Çarşamba günü saat 14:00’de başlayacak ve sırayla devam edecektir.

İhale şartnamesi dosya ücreti 250,00 (ikiyüzelli) TL olup Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

 

Sıra

Taşınırın Cinsi

Özellikleri

Miktar

Birim

Tahmin Edilen Bedel

(KDV dahil)

Geçici Teminat (TL)

1

Tuzlama Ünitesi

Hidrolik Sistemli Kamyon Üzeri Tuz Serpme Makinesi

6

Adet

   130.000,00

      3.900,00

2

Kar Bıçağı

BMC-Fatih Kamyon Tipi (Eski Model)

4

Adet

    30.500,00

         915,00

3

Damper

Tek Dingil

1

Adet

    30.000,00

         900,00

 

İhaleye katılacak isteklilerin;

A-) GERÇEK KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,

2-) Nüfus cüzdan fotokopisi (Aslı idare yetkilisine ibraz edilirse noter onayına gerek yoktur.)

3-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı 

B-) TÜZEL KİŞİ İSE;

1-) Tebligat için ticari ikametgâh veya adres belgesi,                                    

2-) Varsa vergi levhası
3-) Tüzel kişiliğin yöneticilerinin/şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret Sicil Gazetesi veya Oda Kayıt Belgesi ve benzeri belge (Tüzel kişilik vakıf veya dernek ise; vakıf senedi veya dernek ana tüzüğü, kooperatif ise; ilgili makamdan alınan kayıt/tescil belgesi)

4-) İhaleye iştirak edecek olanın imza beyanı ve yetki belgesi

C-) ORTAK HÜKÜMLER

1-)İdari şartnamenin okunduğu ve aynen kabul” edildiği ibaresi yazılı ve katılanın yetkili temsilcisi veya vekilince imzalanmış nüshası.

2-) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun değişik 6’ncı maddesi gereğince ihale dışı bırakılma sebeplerinden herhangi birini taşımadığına dair yazılı Taahhütname,

3-) Belediyeye vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge,

4-) Geçici teminatın alındı makbuzu. Teminat tutarı Talas Belediyesinin T.Vakıflar Bankası nezdindeki TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına ödenecektir. (Geçici teminat tutarı muhammen bedelin %3’ü kadardır.  Geçici teminat tedavüldeki Türk Parasının dışında 2886 sayılı yasanın 26’ncı maddesinde sayılan değerler de teminat olarak kabul edilebilir. Teminat mektubu süresiz ve teminat mektubunun aslı olacaktır.)

5-) Vekâleten iştirak edenlerin vekâlet belgesi ile birlikte vekâlet edenin imza beyannamesi,

6-) Ortak girişim halinde; Ortak Girişim Beyannamesi.

7-) Dosya alındı makbuzu

D-) ÖDEME ŞEKLİ

İhale konusu taşınırların satış bedeli peşin olup fiyatlara KDV dahildir. Ödemeler belediyemiz veznesine veya Belediyemizin TR04 0001 5001 5800 7299 8732 89 IBAN no.lu banka hesabına yatırılacaktır.

E-) DİĞER HUSUSLAR

Encümen ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta serbesttir.

İstekliler ihale konusu satışa sunulan taşıt ataşmanlarını, Org. Hulusi AKAR Bulvarı No:118 adresinde bulunan Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesinde Makine İkmal Bakım Onarım Müdürlüğü sahasında Pazar günü hariç mesai saatleri arasında görülebilir, taşınırlar hakkında bilgi alabilir.

İhaleye iştirak edeceklerin yukarıda sözü edilen belgelerle birlikte ihale saatinden en az bir saat önce Talas Belediyesi Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 Talas/Kayseri adresinde bulunan Mali Hizmetler Müdürlüğüne müracaat ederek alındı belgesi karşılığında dosyalarını teslim etmeleri gerekmektedir.