×
Aklirik Boya ve Malzemeleri, Karo Kauçuk Kaplama Malzemesi Suni Çim Halı
İhale No:  2022/188599
İhale İlan Tarihi:  4 Mart 2022
İhale Son Başvuru Tarihi:  28 Mart 2022
İhale Bitiş Tarihi:  28 Mart 2022
Tür:  Açık İhale
AKRİLİK BOYA VE MALZEMELERİ, KARO KAUÇUK KAPLAMA MALZEMESİ VE SUNİ ÇİM HALI SATIN ALINACAKTIR
TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Akrilik Boya ve Malzemeleri, Karo Kauçuk Kaplama Malzemesi ve Suni Çim Halı Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2022/188599
1-İdarenin
a) Adı:TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Yenidoğan Mah. Pazar Cd. No:10 Talas/KAYSERİ
c) Telefon ve faks numarası:3524370055 - 3524370040
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı:Akrilik Boya ve Malzemeleri, Karo Kauçuk Kaplama Malzemesi ve Suni Çim Halı Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:
7 Kalem Akrilik Boya ve Malzemeleri, 6500m² Karo Kauçuk Kaplama Malzemesi ve 1290m² Suni Çim Halı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Akrilik Boya ve Malzemeleri ile Karo Kauçuk Kaplama Malzemesi Talas Belediyesi Teknik Birimler Şantiyesine teslim edilecek olup, Suni Çim Halı aşağıda belirtilen yerlere montaj edilecektir. 1. Mevlana Mah. Doktorlar Sk. Hakan TÜRK Parkı 2. Mevlana Mah. Ermiş Sk. Selçuk KARAKİMSELİ İlkokulu 3.Mevlana Mah. Halef Hoca Cd. Adnan MENDERES Parkı
ç) Süresi/teslim tarihi:Akrilik Boya ve Malzemeleri 45 takvim günü içerisinde teslim edilecek, Karo Kauçuk Kaplama malzemesi ve Suni Çim Halı idarenin belirleyeceği teslim ve montaj programına göre montajı ve teslimi yapılacak olup sözleşme imzalanmasına müteakip 75 takvim günü içerisinde tamamlanacaktır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşme İmzalanmasına Müteakip 1 Gün İçerisinde Başlayacaktır.

3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:28.03.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Talas Belediyesi İhale Salonu

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir.

İstekli: Satıcı veya Üretici ise aşağıdaki belgelerden durumuna uygun olanı;

a) Yetkili Satıcı Belgesi

b) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi

d) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu

e) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

İstekliler yukarıda belirtilen belgelerden herhangi birini ibraz etmeleri yeterlidir.

4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

Karo Kauçuk Kaplama Malzemesi İçin:

TS EN 1177 +AC 29.04.2019

 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.