Mali Hizmetler Müdürlüğü

Mali Hizmetler Müdürlüğü

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde kaynakları etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve malî saydamlığı sağlamak üzere malî yönetiminin yapısını ve işleyişini, bütçenin hazırlanmasını, uygulanmasını, tüm malî işlemlerin muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve malî  kontrolü düzenlemek. İlgili yasal mevzuat çerçevesinde gelir arttırıcı ve gelir kaybını önleyici tedbirler almak.2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, ilgili yönetmelikler ve diğer yasal mevzuat çerçevesinde belediye gelirlerinin tarh ve tahakkuk işlemlerini yapmak.

FAALİYET RAPORLARI

TARİH AÇIKLAMA İNDİR
2020 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2020-1
2020 Mali Hizmetler Müdürlüğü 2019 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2019 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2019-1
2019 Mali Hizmetler Müdürlüğü 2018 Yılı Birim Faaliyet Raporu
2017 2017 Faaliyet Raporu
  • HİZMETLER
  • DEPARTMANLAR
  • MEVZUATLAR
TARİH MEZUAT TÜRÜ BAŞLIK İNDİR
1.1.2021 Performans Programı Performans Programı 2021
16.7.2020 Yönetmelik Teftiş Kurulu Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
1.1.2020 Performans Programı Performans Programı 2020
1.1.2020 Stratejik Plan Stratejik Plan 2020-2024
30.9.2019 Kalite Yönetim Sistemi Kalite Politikamız
3.7.2019 Stratejik Plan 2020-24 Yılları Arasını Kapsayan Stratejik Planlama Hazırlık Programı
16.5.2019 Yönergeler İmza Yönergesi
13.5.2019 Yönetmelik Mali Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
13.5.2019 Yönetmelik İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
13.5.2019 Yönetmelik Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği
30.11.2018 Yönergeler İç Kontrol Sistemi Yönergesi
3.10.2018 Stratejik Plan Revize Stratejik Plan-II 2015-2019
3.10.2018 Performans Programı Performans Programı 2019
17.4.2018 Kalite Yönetim Sistemi Risk Yönetimi Prosedürü
26.2.2018 Yönetmelik Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
1.1.2018 Performans Programı Performans Programı 2018
7.9.2017 Yönetmelik Yemekhane ve Yemek Hizmetleri Yönetmeliği
1.1.2017 Performans Programı Performans Programı 2017
30.12.2016 İç Kontrol Sistemi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı 2017-2019
13.7.2016 Stratejik Plan Revize Stratejik Plan 2015-2019
1.1.2016 Performans Programı Performans Programı 2016
1.1.2010 Stratejik Plan Stratejik Plan 2010-2014
31.7.2009 Yönetmelik Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik
5.7.2008 Yönetmelik Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik
17.2.2006 Yönetmelik Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
24.12.2003 Kanun 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
20.12.1982 Yönergeler Brifing Yönergesi

GÜNLÜK ÇALIŞMA PROGRAMI

24
HAZ, 2021