×
KVKK Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Genel Tanım

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’u (“Kanun”) temel hak ve hürriyetlerin korunması ve kişisel verilerin işlenmesi konusunda gerçek ve tüzel kişilerin uyacakları usul ve esasları belirlemektedir. Kanun kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade etmektedir.

Kayseri Talas Belediye Başkanlığı (“Talas Belediyesi”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Talas Belediyesi olarak hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, Talas Belediyesi bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Kanuna uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuz kapsamında Talas Belediyesi tarafından, Kanun’un 10. maddesi uyarınca kişisel verilerin elde edildiği sırada, veri sorumlusu sıfatı ile ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla işbu metin hazırlanmış olup kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

2. Veri Sorumlusu

Talas Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında, belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulmuş olan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe sahip kamu tüzel kişisidir. Bu kapsamda kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Talas Belediyesi tarafından, Kanun’un temel ilkelerine uygun olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenme Amaçları

Talas Belediyesi; kişisel verileri, doğrudan veri sahiplerinin kendisinden temin edebildiği gibi dolaylı olarak 3.kişilerden ve veri sahibinin kendisinin alenileştirmiş olduğu veriler içerisinden de temin edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; Talas Belediyesi tarafından, başta 5393 sayılı Kanun’da sayılan görev ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, veri sahiplerinin kişisel verilerinin yönetim süreçlerinde Talas Belediyesi ve Talas Belediyesi ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini ve faaliyetlerin ifası amacıyla işlenebilmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler, sözlü, fiziksel veya elektronik ortamdan toplanabilmekte ve Talas Belediyesi faaliyetleri kapsamında işleme faaliyetine tabi tutulabilmektedir.

KİMLİK VERİSİ

Kimlik Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Ad Soyad

·Cinsiyet

·Doğduğu Ülke

·Doğum Tarihi

·Doğum Yeri

·Uyruk

·İmza

·T.C. Kimlik No

·Anne – Baba Adı

·Medeni Hali

·Sosyal Medya Kullanıcı Adı

·Belediye Başkanı

·Belediye Başkan Vekili

·Belediye Meclisi üyeleri

·Sözleşmeli / Geçici Personel

·Personel adayı

·Vatandaş

·Mükellef

·Ziyaretçi

·İhale Yapılan Şirket Yetkilisi / Çalışanı

·Doğrudan Temin Yapılan Şirket Yetkilisi/ Çalışanı

·Belediye İştiraklerinin Yetkilisi /Çalışanı

·Yüklenici

·Muhtar

·Hayırsever

Devlet memuru, sözleşmeli ve geçici personel işe alım süreçlerinde, ihale ve doğrudan temin süreçlerinde, belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınmasında, haber, eğitim, vb. faaliyetler kapsamında e-belediye, EKAP, CİMER, MBS gibi platformlardan sözlü ve yazılı başvurularla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler aracılığıyla temin edilebilmektedir.

· 657 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· İnsan Kaynakları Politikalarının Yürütülmesi

· 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuatlardan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Talas Belediyesi Personelinin İşe Alınması, Yükselmesi, Ödüllendirilmesi, Personel Çalışmalarının Denetlenmesi

· Vatandaşlara İlişkin Kayıtların Tutulması, Güncelleştirilmesi ve Silinmesine İlişkin İşlemlerin Mevzuat ve İlgili Belediye Meclisi Kararları Çerçevesinde Yürütülmesi

· Vatandaşlara Hizmet Verilmesi Noktasında Belediyecilik Hizmetlerinin Müdürlükler Aracılığıyla Gerçekleştirilmesi

· Mali Hizmetler Müdürlüğü Kayıtlarının Tutulması, Belirtilmiş Olan Gelir ve Giderleri ile Alakalı Her Türlü İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi

· Belediye Personellerinin Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Yapılması

· İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Genelgesinde Belirtilen İş ve İşlemlerin Tamamının Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapılması

· Kurumsal Web Sitesi Üzerindeki E-Belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Çağrı Merkezi, MBS, EKAP, CİMER ile Yapılan Bildirimlere Dair Gerekli Bilgilerin Kaydedilmesi

· Vatandaşlara Öneri Sunulması, Hizmetlerle İlgili Vatandaşların Bilgilendirebilmesi

· Belediyecilik Hizmetleri ile İlgili Şikâyet, İstek ve Önerilerin Değerlendirilmesi

· Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

· İhale ve Doğrudan Temin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· Belediye İştiraklerine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

İLETİŞİM VERİSİ

İletişim Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Adres

·E-posta adresi

·İkametgâh

·İletişim adresi

·Telefon Numarası

·Belediye Başkanı

·Belediye Başkan Vekili

·Belediye Meclisi üyeleri

·Sözleşmeli / Geçici Personel

·Personel adayı

·Vatandaş

·Mükellef

·Ziyaretçi

·İhale Yapılan Şirket Yetkilisi / Çalışanı

·Doğrudan Temin Yapılan Şirket Yetkilisi/ Çalışanı

·Belediye İştiraklerinin Yetkilisi /Çalışanı

·Yüklenici

·Muhtar

·Hayırsever

Devlet memuru, sözleşmeli ve geçici personel işe alım süreçlerinde, ihale ve doğrudan temin süreçlerinde, belediye faaliyetlerinin yürütülmesinde, bilgi edinme, talep veya şikayetlerin alınmasında, anket, haber, eğitim, vb. faaliyetler kapsamında e-belediye, EKAP, MBS ve CİMER gibi platformlardan sözlü ve yazılı başvurularla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından, kişilerin kendisinden veya üçüncü kişiler aracılığıyla temin edilebilmektedir.

· 657 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· İnsan Kaynakları Politikalarının Yürütülmesi

· 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve Diğer İlgili Mevzuatlardan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Talas Belediyesi Personelinin İşe Alınması, Yükselmesi, Ödüllendirilmesi, Personel Çalışmalarının Denetlenmesi

· Vatandaşlara İlişkin Kayıtların Tutulması, Güncelleştirilmesi ve Silinmesine İlişkin İşlemlerin Mevzuat ve İlgili Belediye Meclisi Kararları Çerçevesinde Yürütülmesi

· Vatandaşlara Hizmet Verilmesi Noktasında Belediyecilik Hizmetlerinin Müdürlükler Aracılığıyla Gerçekleştirilmesi

· İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Genelgesinde Belirtilen İş ve İşlemlerin Tamamının Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yapılması

· Mali Hizmetler Müdürlüğü Kayıtlarının Tutulması, Belirtilmiş Olan Gelir ve Giderleri ile Alakalı Her Türlü İş ve İşlemlerinin Yürütülmesi

· Belediye Personellerinin Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları Yapılması

· Kurumsal Web Sitesi Üzerindeki E-Belediye Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Çağrı Merkezi, EKAP, MBS, CİMER ile Yapılan Bildirimlere Dair Gerekli Bilgilerin Kaydedilmesi

· Vatandaşlara Öneri Sunulması, Hizmetlerle İlgili Vatandaşların Bilgilendirilmesi

· Belediyecilik Hizmetleri ile İlgili Şikâyet, İstek ve Önerilerin Değerlendirilmesi

· Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi ve Yürürlükteki Mevzuattan Doğan Hakların Kullanılması

· İhale ve Doğrudan Temin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· Belediye İştiraklerine İlişkin Faaliyetlerin Yürütülmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Fiziksel Mekân Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Giriş çıkış kayıtları

·Talas Belediyesi’ne ait lokasyonlarda bulunan kamera kayıtları

·Belediye Meclisi toplantı salonu kayıtları

·Belediye Başkanı

·Belediye Başkan Vekili

·Belediye Meclisi üyeleri

·Sözleşmeli / Geçici Personel

·Personel adayı

·Vatandaş

·Ziyaretçi

·İhale Yapılan Şirket Yetkilisi / Çalışanı

·Doğrudan Temin Yapılan Şirket Yetkilisi/ Çalışanı

·Belediye İştiraklerinin Yetkilisi /Çalışanı

Talas Belediyesi’nin lokasyonlarının ziyaret edilmesi ile birlikte girişten itibaren güvenlik kameraları vasıtasıyla, Belediye Meclisi toplantılarının yapılması veya eğitimlerin düzenlenmesi esnasında alınan kamera kaydı vasıtasıyla ve basın yayın faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla Belediye Başkanı’nın gerçekleştirdiği Belediye binası içerisindeki etkinlikler esnasında çekilen videolar vasıtasıyla veriler elde edilmektedir.

·5393 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

·Eğitimlerin Düzenlenmesi,

·Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

·Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· İhale ve Doğrudan Temin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Ziyaret Amaçlı veya Bilgi Almak Amaçlı Gelen Vatandaş Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

İşlem Güvenliği Verisine Ait Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Çağrı Merkezi Kayıtları

·Cookie Kayıtları

·IP Adresi Bilgileri

·IP Adresi İzleme

·İnternet Erişim Kayıt Log'ları

·İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri

·Sistem ve Uygulama Kullanıcı Hesap Bilgileri (Kullanıcı adları, e-mail hesapları, son log-in tarihleri IP bilgileri vb.)

·Şifre ve Parola Bilgileri

·Belediye Başkanı

·Belediye Başkan Vekili

·Belediye Meclisi üyeleri

·Sözleşmeli / Geçici Personel

·Personel adayı

·Vatandaş

·Ziyaretçi

·İhale Yapılan Şirket Yetkilisi / Çalışanı

·Doğrudan Temin Yapılan Şirket Yetkilisi/ Çalışanı

·Belediye İştiraklerinin Yetkilisi /Çalışanı

Talas Belediyesi’ne ait web sitelerinin ziyaret edilmesi, Talas Belediyesi ağı üzerinden internete bağlantı sağlanması, çağrı merkezi üzerinden hizmet alınması, çağrı merkezi, e-posta adresi ve belediyenin diğer online platformları üzerinden Talas Belediyesi ile iletişim kurulması vasıtasıyla elde edilmektedir.

·5393 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

·Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

·Vatandaş ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

·Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

·İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

·Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi

·Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Talas Belediyesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·İhale ve Doğrudan Temin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Talep / Şikayetlerin Takibi

·Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

·Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

6698 s. Kanun madde 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Görsel ve İşitsel Veriler

Veri Konusu Kişi Grubu

Verinin Elde Edilme Yöntemi

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

·Fotoğraf

·Ses kaydı

·Video kaydı

·Belediye Başkanı

·Belediye Başkan Vekili

·Belediye Meclisi üyeleri

·Sözleşmeli / Geçici Personel

·Personel adayı

·Stajyer

·Vatandaş

·Ziyaretçi

·İhale Yapılan Şirket Yetkilisi / Çalışanı

·Doğrudan Temin Yapılan Şirket Yetkilisi/ Çalışanı

·Belediye İştiraklerinin Yetkilisi /Çalışanı

·Yüklenici

·Muhtar

·Hayırsever

Talas Belediyesi nezdinde düzenlenen organizasyonlar ve etkinlikler, açılışlar, konferanslar esnasında çekilen video ve fotoğraflar, basın yayın faaliyetleri, iş başvurusu veya üyelik esnasında sunulan fotoğraflar, meclis toplantıları esnasında alınan ses ve görüntü kayıtları vasıtasıyla toplanmaktadır.

·5393 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

·Talas Belediyesi Personelinin İşe Alınması,

·Eğitimlerin Düzenlenmesi,

·Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

·Basın Yayın Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

·İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·Talas Belediyesi Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi

·Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

·Vatandaşların Ziyaret Edilmesi

·Belediye Başkanı’nın Katılım Göstermesi Gereken Açılış, Organizasyon, Konferans, Ziyaret ve Buna Benzer Etkinlikler Kapsamında Faaliyetlerin Yürütülmesi

·İçişleri Bakanlığı’nın 2015/8 Sayılı Genelgesinde Belirtilen İş ve İşlemlerin Tamamının Etkin ve verimli bir şekilde yapılması

Hukuki Sebepler

6698 s. Kanun madde 5/2 (ç): Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Talas Belediyesi tarafından yukarıda sayılan amaçlar kapsamında Belediye Meclisi üyelerimize, iştiraklerimize, ihale kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

KİMLİK VERİSİ

Yapılan Taraflar Aktarım

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Herkese açık

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·Yükleniciler

· 5393 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Devlet Memuru / Geçici Personel / Sözleşmeli Personel Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

· Personeller İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Vatandaş Kayıtlarının Tutulması, Güncelleştirilmesi ve Silinmesine İlişkin İşlemlerin Mevzuat ve İlgili Belediye Meclisi Kararları Çerçevesinde Yürütülmesi,

· Belediye Personellerin ve Vatandaşlarının Danışmanlık ve Bilgi İhtiyaçlarının Giderilmesi İçin Talas Belediyesi Personelinin Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları ile Üyeler Tarafından Yapılacak Eğitim Taleplerinin Tespiti, Değerlendirilmesi, Organizasyonu ve Koordinasyonunun Sağlanması,

· İhale ve Doğrudan Temin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Eğitimlerin Düzenlenmesi,

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İLETİŞİM VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·Yükleniciler

· 5393 sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Devlet Memuru / Geçici Personel/Sözleşmeli Personel Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi

· Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

· Personeller İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Vatandaş Kayıtlarının, Güncelleştirilmesi ve Silinmesine İlişkin İşlemlerin Mevzuat ve İlgili Organ Kararları Çerçevesinde Yürütülmesi,

· Belediye Personellerinin ve Vatandaşların Danışmanlık ve Bilgi İhtiyaçlarının Giderilmesi İçin Belediye Personelinin Hizmet İçi Eğitim Çalışmaları ile Üyeler Tarafından Yapılacak Eğitim Taleplerinin Tespiti, Değerlendirilmesi, Organizasyonu ve Koordinasyonunun Sağlanması,

· İhale ve Doğrudan Temin Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Eğitimlerin Düzenlenmesi,

· İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Talep / Şikayetlerin Takibi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

· 5393 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi

· İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Eğitimlerin Düzenlenmesi,

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· İhale Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Ziyaretçi ve Vatandaş Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

İŞLEM GÜVENLİĞİ VERİSİ

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

· 5393 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

GÖRSEL VE İŞİTSEL VERİLER

Aktarım Yapılan Taraflar

Kişisel Verinin Aktarım Amacı

·Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

·Herkese açık

·İştirakler ve bağlı ortaklıklar

·Yükleniciler

· 5393 Sayılı Kanun ve İlgili Mevzuatta Yer Alan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

· Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

· Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

· İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Eğitimlerin Düzenlenmesi,

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

· Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

· Personel Adaylarının Süreçlerinin Yürütülmesi

· Devlet Memurları ve Personeller İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Talas Belediyesi tarafından e-posta, internet sitesi, açık internet kaynakları, sosyal medya, telefon, SMS ve çağrı merkezi kanallarıyla elektronik ortamda ve elden teslim veya posta kanallarıyla elektronik ve fiziki ortamda toplanabilecektir. Ayrıca, kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması ve/veya ifası, bir hakkın tesisi, kullanılması ve/veya korunması, hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi ve yukarıda açıklanan hukuki sebeplere ve gerekli olması halinde açık rızanıza dayalı olarak toplanacaktır.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Belediyemizin bulunduğu Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Belediyemize ait olan talasbelediyesi@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Talas Belediyesi sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması kvkk@talas.bel.tr  e-posta adresi üzerinden Talas Belediyesi’ne iletebilirsiniz.