×
İnternet Hizmeti Aydınlatma Metni

KAYSERİ TALAS BELEDİYESİ

HOTSPOT HİZMETİ (“İNTERNET HİZMETİ”) KULLANIMINDA İŞLENEN

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Hotspot Hizmeti (“İnternet Hizmeti”) Kullanımında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri Kayseri Talas Belediyesi (“ Talas Belediyesi” veya “Belediye”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSER adresinde mukim, Kayseri Talas Belediyesi (Talas Belediyesi” veya “Belediye”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde; sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi ve 5651 sayılı kanun gereği trafik bilgilerinin kayıt edilmesinin zorunluluğunu yerine getirmek amacıyla,

Ziyaretçi vatandaşlardan;

· T.C. Kimlik No/Yabancı TC Kimlik No

· İnternet kullanımına dair İşlem Güvenliği Bilgileri

Temin edilecek olup yukarıda yer alan bilgiler aşağıda belirtilmiş olan amaçlarla işlenebilecektir.

o Sunulan internet hizmetinde veri sorumlusunun güvenliğinin sağlanabilmesi

o 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair düzenlemeler gereklerinin yerine getirilmesi

o Belediye faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi

o Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi

o Vatandaş memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi.

3. Kişisel Veri Kategorileri ve Kişisel Verilerin Elde Edilmesi

Belediye; aşağıda sayılan kişisel verileri hotspot hizmeti sağlamak amacıyla doldurulan kullanıcı paneli aracılığıyla TC Kimlik No/Yabancı TC Kimlik No ile internet bağlantısı sağlanması neticesinde veri sahibi belediye vatandaşlarının ve ziyaretçilerin kendisinden temin etmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kimlik Bilgisi

T.C.Kimlik No, Yabancı TC Kimlik No

İnternet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli paylaşılan TC Kimlik No/Yabancı TC Kimlik No aracılığıyla kişinin kendisinden temin edilmektedir.

İşlem Güvenliği Bilgisi

Internet Erişim Kayıt Log'ları (Belediye ağı üzerinden internete erişen herkes için), IP adresi bilgileri

İnternet kullanımına dair işlem güvenliğine ilişkin trafik bilgileriniz ile sınırlı olarak kişinin kendisinden temin edilmektedir.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Belediyemiz tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde sayılan amaçlar kapsamında kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Talas Belediyesi tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.” ve “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”, hukuki sebeplerine dayalı olarak internet kullanımı için doldurulan hotspot kullanıcı paneli aracılığıyla paylaşılan TC Kimlik No/Yabancı TC Kimlik No ve 5651 sayılı kanunun gereği internet kullanımı trafik bilgilerinin kayıt edilmesinin zorunluluğunu yerine getirebilmek amacıyla elektronik ortamda toplanabilecektir.

6. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri sahip olduğunuz haklarınız ile ilgili detaylı bilgiye https://www.talas.bel.tr/ web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.