×
Kütüphane Üyesi Aydınlatma Metni

KAYSERİ TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VATANDAŞ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

İşbu “Kütüphane Üyesi Aydınlatma Metni” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Kayseri Talas Belediye Başkanlığı (“Belediye” veya “Talas Belediyesi”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel verileriniz, Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ adresinde mukim, Kayseri Talas Belediye Başkanlığı (“Belediye”) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Belediyemizin faaliyetleri kapsamında vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetler çerçevesinde kütüphanemizin hizmetlerinden yararlanmak üzere kütüphanemizi ziyaret etmeniz halinde Belediye ile paylaşmış olduğunuz veya Belediye tarafından toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında hizmetlerin gerçekleştirilmesi ve talep ve şikayetlerin takibi, iş süreçlerinin yönetimi, denetimi ve raporlanması sosyal yardım hizmetleri, evrak kayıt faaliyetlerinin yürütülmesi, bu kapsamda doğabilecek uyuşmazlıkların çözümlenmesi, kütüphane üyelerinin memnuniyetinin sağlanması bakımından gelen talep ve şikayetlerin değerlendirilmesi, iletişim faaliyetleri kapsamında kütüphane üyeleri ile iletişime geçilmesi, yetkili makamlardan gelen taleplerin karşılanması, yürürlükte bulunan mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, amaçları dahilinde ve bu amaçlar ile sınırlı olmak üzere Talas Belediyesi tarafından işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda detaylı şekilde açıklamıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, Doğum tarihi, Cinsiyet

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgilendirme İşlemlerinin Yürütülmesi, İhale, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Sağlanması, Talas Belediyesi İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgilendirme İşlemlerinin Yürütülmesi, İhale, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Sağlanması, Talas Belediyesi İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

Kişisel Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim

Mezun olunan-devam edilen okul bilgisi

Kişisel Verinin Nereden Elde Edildiği

1.Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Kişisel Verinin İşlenme Amacı

5393 Sayılı Belediye Kanunu Kapsamında Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Bilgilendirme İşlemlerinin Yürütülmesi, İhale, Sosyal Yardım Hizmetlerinin Sağlanması, Talas Belediyesi İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

3. Kişisel Verilerinizin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz ve paylaşmanız halinde özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dahilinde, Talas Belediyesi tarafından işbu “Aydınlatma Metni”nin 2. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında, yasal olarak talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, Doğum tarihi, Cinsiyet

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

Kişisel Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim Bilgisi

Mezun olunan-devam edilen okul bilgisi

Yurt içi aktarım

Yetkili kamu kurum ve kuruluşları

Yurt dışı aktarım

Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

4. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen şartlara dayalı olarak ve bu şartlardan birinin bulunmaması halinde açık rızanız kapsamında Talas Belediyesi tarafından elde edilmekte ve işlenmektedir.

Kişisel Veri Kategorisi

Kimlik Bilgisi

T.C. Kimlik Numarası, Ad Soyad, Doğum tarihi, Cinsiyet

Toplanma Yöntemi

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Hukuki Sebebi

6698 Sayılı Kanun Madde 5/2 (ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

6698 Sayılı Kanun Madde 5/2 (e):Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Veri Kategorisi

İletişim Bilgisi

Telefon numarası, e-posta adresi

Toplanma Yöntemi

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Hukuki Sebebi

6698 Sayılı Kanun Madde 5/2 (ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

6698 Sayılı Kanun Madde 5/2 (e):Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel Veri Kategorisi

Mesleki Deneyim

Mezun olunan-devam edilen okul bilgisi

Toplanma Yöntemi

1. Kişinin kendisi tarafından verilmektedir.

Hukuki Sebebi

6698 Sayılı Kanun Madde 5/2 (ç):Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

6698 Sayılı Kanun Madde 5/2 (e):Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizin, KVK Kanunu m. 7/1’e göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı/saklama süreleri dolduğunda, Kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.

Kütüphane üyesi olduğunuz takdirde üyelik sırasında paylaşmış olduğunuz telefon numarasına bilgilendirme amaçlı SMS gönderilecektir. SMS almak istemediğiniz takdirde ktpsmsret@talas.bel.tr mail adresine SMS almak istemediğinizi iletiniz.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

· Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

· Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

· Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme

· Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Talas Belediyesi merkezinin bulunduğu Yenidoğan Mahallesi, Pazar Caddesi No:10 38280 TALAS/KAYSERİ adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Talas Belediyesi’ne ait olan talasbelediyesi@hs03.kep.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Talas Belediyesi sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@talas.bel.tr e-posta adresi üzerinden Talas Belediyesi’ne iletebilirsiniz.